Overslaan naar content

Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen

 Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Oostmatch: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Oostmatch B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 91780829, gevestigd te (7007 CN) Doetinchem, aan de Transportweg 12. 2. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon, maatschap, vennootschap onder firma, coöperatie of commanditaire vennootschap die gebruik maakt de dienst van Oostmatch en met wie Oostmatch een overeenkomst van opdracht of ander type overeenkomst aangaat. 3. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Oostmatch en Opdrachtgever op grond waarvan Oostmatch werkzaamheden verricht of gaat verrichten ten behoeve van Opdrachtgever. 4. Kandidaat: iedere natuurlijke persoon die door Oostmatch aan Opdrachtgever is voorgesteld, althans met wie Opdrachtgever via Oostmatch in contact is gekomen met het oog op het aangaan van een arbeidsverhouding met de W&S-kandidaat; 5. Werving en Selectie: het op grond van door de Opdrachtgever verstrekte gegevens zoeken en benaderen van geschikte kandidaten voor een bij de Opdrachtgever te vervullen vacature, dan wel voor bij de Opdrachtgever te verrichten werkzaamheden of diensten, anders dan door terbeschikkingstelling door Oostmatch. Artikel 2. Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en Overeenkomsten (met inbegrip van eventuele schriftelijke wijzigingen daarvan) tussen Oostmatch en Opdrachtgever(s). Deze algemene voorwaarden kennen algemene bepalingen en bepalingen die alleen betrekking hebben op een specifieke dienst. Voor zover een (deel van een) specifieke bepaling strijdig is met een algemene bepaling gaat (dat deel van) die specifieke bepaling vóór op de algemene bepaling. 2. Eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever(s) en/of derden zijn niet van toepassing en worden door Oostmatch uitdrukkelijk van de hand gewezen. 3. Afspraken die afwijken van deze algemene voorwaarden zijn slechts van toepassing, indien deze schriftelijk met Oostmatch zijn overeengekomen. Dergelijke afwijkende afspraken gelden uitsluitend voor de Overeenkomst(en) waarop zij schriftelijk van toepassing zijn verklaard. 4. De Opdrachtgever met wie Oostmatch eenmaal op basis van deze algemene voorwaarden heeft gecontracteerd, wordt geacht met de toepasselijkheid daarvan op later met Oostmatch gesloten Overeenkomsten in te stemmen. 5. Indien één of meer (onderdelen van) bepalingen van deze algemene voorwaarden van Oostmatch nietig zijn, dan wel vernietigd worden, blijven de overige (onderdelen van die) bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht en zullen partijen in overleg treden om nieuwe (onderdelen van) bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen zoveel mogelijk in acht worden genomen. Artikel 3. Offerte en overeenkomst

1. Elke offerte van Oostmatch is vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is vermeld, met de vervaldatum zoals die is benoemd in de offerte. 2. Opdrachtgever is verplicht Oostmatch in het kader van het opstellen van een offerte tijdig en correct alle informatie en bescheiden te verschaffen die Oostmatch nodig heeft voor het opstellen van een correcte en volledige offerte. Opdrachtgever staat in voor de juistheid van de door hem verstrekte informatie en bescheiden ook indien deze van derden afkomstig zijn. 3. Behoudens voor zover Oostmatch schriftelijk een andere wijze van totstandkoming aanvaardt, komen Overeenkomsten met Oostmatch, alsook wijzigingen, aanvullingen en/of verlengingen daarvan slechts tot stand door: A) ontvangst door Oostmatch van een door de Opdrachtgever ondertekende schriftelijke opdrachtbevestiging, behoudens voor zover Oostmatch schriftelijk een andere wijze van totstandkoming aanvaardt; B) toezending van een schriftelijke opdrachtbevestiging door Oostmatch aan Opdrachtgever, welke opdrachtbevestiging wordt geacht juist en volledig te zijn, tenzij Opdrachtgever binnen 3 kalenderdagen na ontvangst daarvan Oostmatch uitdrukkelijk schriftelijk anders bericht. 4. Alle tarieven en bedragen zijn exclusief omzetbelasting (BTW). 5. Alle Overeenkomsten worden – met terzijdestelling van de artikelen 7:404 BW, 7:407 lid 2 BW en 7:409 BW – uitsluitend aangegaan en uitgevoerd door Oostmatch. Opdrachtnemer is nimmer een bestuurder of werknemer van Oostmatch. 6. Oostmatch start met de uitvoering van haar werkzaamheden uit hoofde van de Overeenkomst met de Opdrachtgever nadat zij een schriftelijke bevestiging van de Opdrachtgever heeft ontvangen. Artikel 4. Betaling

1. Opdrachtgever is gehouden de facturen van Oostmatch – zonder aftrek, korting of verrekening – te voldoen op de door Oostmatch aangegeven wijze binnen de factuurdatum zoals die in de offerte staat, tenzij partijen schriftelijk een andere betaaltermijn zijn overeengekomen. 2. Alleen rechtstreekse betalingen op het door Oostmatch opgegeven bankrekeningnummer zijn bevrijdend voor Opdrachtgever. 3. De Opdrachtgever dient eventuele bezwaren met betrekking tot (de hoogte van) de factuur binnen 5 werkdagen na dagtekening van de factuur schriftelijk aan Oostmatch kenbaar te maken, bij gebreke waarvan elke aanspraak van Opdrachtgever op schadevergoeding, vervangende dienstverlening, het geheel of gedeeltelijk ontbinden van de onderliggende Overeenkomst en/of op restitutie van of reductie op de overeengekomen prijs vervalt. 4. De Opdrachtgever is niet gerechtigd (een deel van) de betaling van één of meer facturen van Oostmatch op te schorten. Het is Opdrachtgever voorts niet toegestaan zijn betalingsverplichting te blokkeren door beslaglegging onder zichzelf. 5. Bij gebreke van tijdige betaling is de Opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim vanaf het verstrijken van de betaaltermijn en is Opdrachtgever aan Oostmatch  verschuldigd: A) een contractuele rente van 1% per maand over het totale factuurbedrag (inclusief BTW) vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag der algehele voldoening, waarbij een gedeelte van een maand geldt als volledige maand; B) de buitengerechtelijke (incasso-)kosten, welke kosten – in afwijking van artikel 6:96 BW en in afwijking van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten – reeds nu voor alsdan worden vastgesteld op een bedrag gelijk aan 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 250,-- voor iedere gedeeltelijk of volledig onbetaald gelaten factuur. Het afschrift van de door Oostmatch verzonden factuur geldt als dwingend bewijs van de verschuldigdheid van de rente en de dag waarop de renterekening begint.

Artikel 5. Geheimhouding

1. Oostmatch en Opdrachtgever zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van een Overeenkomst hebben verkregen. Informatie is vertrouwelijk, indien dit door de andere partij is medegedeeld, de andere partij het vertrouwelijke karakter kan of behoort te vermoeden of indien dit uit de aard van de informatie voortvloeit. 2. De geheimhoudingsplicht zoals opgenomen in lid 1 van dit artikel strekt zich eveneens uit tot diegenen die door Oostmatch en/of de Opdrachtgever worden ingeschakeld bij de uitvoering van de Overeenkomst, tenzij Oostmatch en Opdrachtgever op voorhand uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 

Artikel 6. Intellectueel eigendom

1. Oostmatch behoudt zich uitdrukkelijk alle rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere wet en regelgeving op het gebied van intellectueel eigendom. 2. Alle door Oostmatch verstrekte stukken, waaronder maar niet beperkt tot rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Opdrachtgever en mogen – zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Oostmatch – niet worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht.

Artikel 7. Ontbinding

1. Naast de mogelijkheden daartoe op grond van de wet is Oostmatch – zonder dat ingebrekestelling is vereist – gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk buitengerechtelijk te ontbinden, indien: ▪ Na het sluiten van de Overeenkomst aan Oostmatch ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever zijn verplichting(en) uit hoofde van de Overeenkomst niet (volledig) zal (kunnen) nakomen; ▪ Oostmatch Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst heeft verzocht om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of naar het oordeel van Oostmatch onvoldoende is; ▪ Opdrachtgever (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of hem (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend; ▪ Het faillissement van Opdrachtgever is aangevraagd of Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard; ▪ De onderneming van Opdrachtgever wordt geliquideerd; ▪ Op een deel van het vermogen van Opdrachtgever beslag wordt gelegd, dan wel indien Opdrachtgever niet langer in staat moet worden geacht zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst te kunnen nakomen; ▪ Opdrachtgever is toegelaten tot de wettelijke schuldsaneringsregeling, dan wel een aanvraag daartoe heeft gedaan. 2. Oostmatch heeft – in de in lid 1 van dit artikel genoemde situaties – het recht om in plaats van of voorafgaand aan ontbinding van de Overeenkomst haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst op te schorten. 3. Indien Opdrachtgever op het moment van ontbinding van de Overeenkomst reeds prestaties ter uitvoering van de Overeenkomst heeft ontvangen, kan Opdrachtgever de Overeenkomst slechts gedeeltelijk ontbinden en wel uitsluitend voor dat gedeelte dat door of namens Oostmatch nog niet is uitgevoerd. 4. Bedragen die Oostmatch vóór ontbinding aan de Opdrachtgever heeft gefactureerd in verband met hetgeen Oostmatch reeds ter uitvoering van de Overeenkomst heeft gepresteerd, blijven onverminderd door Opdrachtgever verschuldigd en worden op het moment van ontbinding direct opeisbaar. 5. Indien Opdrachtgever één of meer verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst niet volledig en/of correct nakomt, is Opdrachtgever – op eerste verzoek van Oostmatch – gehouden zekerheid te stellen.

Artikel 8. Aansprakelijkheid en vrijwaring

1. Oostmatch is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade, in de ruimste zin van het woord en van welke aard ook, door Opdrachtgever(s) en/of (een) derde(n) geleden in verband met de door of namens Oostmatch uitgevoerde werkzaamheden, waaronder onder meer wordt verstaan: ▪ schade die het (in-)directe gevolg is van het inzetten van een door Oostmatch bemiddelde kandidaat door de Opdrachtgever, waaronder tevens wordt begrepen de situatie waarin blijkt dat de betreffende kandidaat niet aan het door de Opdrachtgever gestelde profiel voldoet; ▪ schade die het (in-)directe gevolg is van opzegging van de Overeenkomst door Oostmatch omdat er naar het oordeel van Oostmatch geen geschikte kandidaten te vinden zijn binnen een door Oostmatch te bepalen redelijke termijn; ▪ schade die is veroorzaakt door een door Oostmatch bemiddelde kandidaat; ▪ schade die het (in-)directe gevolg is van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie; ▪ schade die het (in-)directe gevolg is van (voortijdige) beëindiging van de Overeenkomst tussen Oostmatch en Opdrachtgever, ongeacht de reden van beëindiging. 2. Onverminderd hetgeen in lid 1 van dit artikel is bepaald en ter verdere beperking van aansprakelijkheid, is iedere aansprakelijkheid van Oostmatch steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de verzekering van Oostmatch wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar komt. 3. Indien de verzekeraar van Oostmatch – om welke reden dan ook – niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van Oostmatch – onverminderd hetgeen in lid 1 van dit artikel is bepaald – beperkt tot het door Oostmatch aan Opdrachtgever gefactureerde bedrag uit hoofde van de Overeenkomst waaruit de schade voortvloeit. Indien de Overeenkomst een looptijd van meer dan 3 maanden heeft, is de aansprakelijkheid beperkt tot het over de laatste 3 maanden door Oostmatch gefactureerde bedrag. Een samenhangende serie van toerekenbare tekortkomingen geldt als één toerekenbare tekortkoming. 4. Onverminderd hetgeen in de leden 1 tot en met 3 van dit artikel is bepaald en ter verdere beperking van aansprakelijkheid geldt dat indirecte schade, gevolgschade, bedrijfsschade, gederfde inkomsten, geleden verlies, letselschade en immateriële schade nooit voor vergoeding in aanmerking komen. 5. Opdrachtgever aanvaardt dat alle bedingen in deze algemene voorwaarden mede zijn gemaakt ten behoeve van de aan Oostmatch verbonden werknemers, bestuurders, alsmede alle andere (rechts-)personen die voor of op het kantoor van Oostmatch werkzaam zijn. Niet alleen Oostmatch, maar ook alle (rechts-)personen die bij de uitvoering van enige Overeenkomst zijn ingeschakeld, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen. Hetzelfde geldt voor vroegere werknemers of de rechtsvoorgangster(s) van Oostmatch, met inbegrip van hun eventuele erfgenamen, indien zij aansprakelijk worden gehouden nadat zij het kantoor van Oostmatch hebben verlaten. 6. De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing indien en voor zover sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Oostmatch. 7. Opdrachtgever is gehouden schadebeperkende maatregelen te nemen en is verplicht om zorg te dragen voor een afdoende aansprakelijkheidsverzekering. 8. Opdrachtgever vrijwaart Oostmatch voor alle aanspraken van derden (waaronder kandidaten) de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen – die op enige wijze samenhangen met de werkzaamheden die voor de Opdrachtgever zijn verricht.

Artikel 9. Overmacht

1. Indien Oostmatch en/of Opdrachtgever de verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kunnen nakomen vanwege overmacht in de zin van artikel 6:75 BW dan worden die verplichtingen opgeschort tot het moment waarop partijen alsnog in staat zijn de verplichtingen op de overeengekomen wijze na te komen. 2. Indien Oostmatch bij het intreden van overmacht ex artikel 6:75 BW al gedeeltelijk aan haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd de reeds uitgevoerde werkzaamheden afzonderlijk te factureren en is Opdrachtgever gehouden deze factu(u)r(en) te voldoen als betrof het een afzonderlijke Overeenkomst. 3. Indien nakoming door Oostmatch – nadat de overmachtssituatie is geëindigd – naar het oordeel van Oostmatch een onredelijk zware last op haar legt, heeft Oostmatch het recht de Overeenkomst met Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat Oostmatch ter zake enige schadevergoeding verschuldigd is.Artikel 10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op alle offertes van en alle Overeenkomsten met Oostmatch is – met uitsluiting van het recht van andere landen – uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 2. Geschillen tussen Oostmatch en Opdrachtgever zullen in eerste instantie uitsluitend worden voorgelegd aan de Rechtbank Gelderland, locatie Zutphen, tenzij dwingende wetsbepalingen bevoegdheid toekennen aan een andere gerechtelijke instantie.

Terug naar Algemene Voorwaarden