Overslaan naar content

Werving & Selectie Direct bij u in dienst

Hoofdstuk2: werving & selectie - direct bij u in dienst

Dit deel van de algemene voorwaarden is – in aanvulling op het algemeen deel in hoofdstuk 1 – van toepassing op werkzaamheden van Oostmatch B.V. die betrekking hebben op Werving & Selectie. 

Artikel 11. Overeenkomst 1. Oostmatch zal zich in het kader van de Werving & Selectie inspannen om één of meer kandidaten te werven en te selecteren die voldoen aan het door de Opdrachtgever opgegeven profiel. Oostmatch heeft dienaangaande een inspanningsverplichting jegens de Opdrachtgever. Het profiel wordt geacht onderdeel uit te maken van de Overeenkomst. 2. Oostmatch is niet verantwoordelijk voor de informatie die door de Opdrachtgever wordt verstrekt. Oostmatch gaat ervan uit dat die informatie juist en compleet is. Oostmatch gaat er tevens vanuit dat de informatie en gegevens die zij van de kandidaat of referenten krijgt juist en volledig is. Zij staat jegens Opdrachtgever niet in voor de onjuistheid en/of onvolledigheid van de door de kandidaat en/of referenten verstrekte informatie. 3. De Overeenkomst op grond waarvan Oostmatch Werving & Selectie-werkzaamheden ten behoeve van Opdrachtgever verricht, wordt voor onbepaalde tijd aangegaan, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. 4. Ter voorkoming van het maken van ongeoorloofd onderscheid bij de werving en selectie op basis van bijvoorbeeld geslacht, ras, nationaliteit, seksuele geaardheid etc. kan Opdrachtgever in haar profiel geen eisen stellen die niet relevant zijn voor de functie. Oostmatch zal met dergelijke eisen in ieder geval geen rekening houden. Opdrachtgever vrijwaart Oostmatch voor het eventueel door Opdrachtgever gemaakte ongeoorloofd onderscheid. 5. Opdrachtgever zal alle geregistreerde persoonlijke gegevens van een kandidaat die voor en/of gedurende de Overeenkomst door Oostmatch kenbaar worden gemaakt vertrouwelijk behandelen en met inachtneming van de Wet bescherming persoonsgegevens verwerken. 6. Tijdsvermeldingen waarbinnen Oostmatch één of meer kandidaten ten behoeve van Opdrachtgever moet hebben geworven en geselecteerd, zijn altijd indicatief. Oostmatch schiet niet toerekenbaar tekort jegens de Opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade of kosten aan de Opdrachtgever, indien Oostmatch om welke reden dan ook niet of niet tijdig een kandidaat kan aanbieden. 7. Oostmatch is gerechtigd de Overeenkomst met Opdrachtgever op te zeggen, indien Oostmatch van oordeel is dat het niet mogelijk is om binnen een door Oostmatch vast te stellen redelijke termijn kandidaten te vinden die voldoen aan het door Opdrachtgever opgegeven profiel. 8. De Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de beslissing om een (arbeids- )overeenkomst aan te gaan met een door Oostmatch geselecteerde kandidaat, alsook voor de inhoud van deze (arbeids-)overeenkomst, de beloning en de arbeidsomstandigheden. 9. Oostmatch is gerechtigd om bij de werving van kandidaten ten behoeve van de Opdrachtgever kosteloos gebruik te maken van de handelsnaam, het logo en het merk van de Opdrachtgever.

Artikel 12. Rechtstreeks aannemen W&S-kandidaat 1. Het is Opdrachtgever niet toegestaan een door Oostmatch aan Opdrachtgever geïntroduceerde kandidaat in dienst te nemen of werkzaamheden te laten verrichten binnen 6 maanden na het intrekken, vervallen, beëindigen of niet slagen van een Overeenkomst met betrekking tot werving & selectie. 2. Bij overtreding van het in lid 1 van dit artikel bepaalde verbeurt de Opdrachtgever ten behoeve van Oostmatch onmiddellijk, zonder dat sommatie of ingebrekestelling is vereist, een direct opeisbare boete van € 10.000,-- (exclusief BTW) per overtreding, vermeerderd met € 1.000,-- (exclusief BTW) voor elke dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Oostmatch om nakoming van lid 1 van dit artikel en/of volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 13. Facturatie 1. Facturatie vindt plaats op binnen 14 dagen na akkoord op de arbeidsovereenkomst tussen Opdrachtgever en kandidaat. Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Terug naar Algemene Voorwaarden